Какво трябва да знае компанията ви за новия Закон за мерките срещу изпиране на пари?

Пране на пари

Публикувано 21 февр., 2019г.

от VM Consultancy Team

Блог

В средата на месец февруари Народното събрание прие нови промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Закона официално въведе в българското право изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Основната цел на промените в Закона е превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Задълженията по закона на компаниите през следващите месеци са две:

Деклариране на действителния собственик на компанията

Компаниите трябва да посочат физическите лица, които са действителните им собственици, както и да ги публикуват по партидите на юридическите лица в Търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ.

Такова задължение имат всички юридически лица с нестопанска цел, както и всички търговци, които са длъжни да разкрият действителния си собственик по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП. Крайният срок за разкриване на действителния собственик в Търговския регистър е 31 май 2019 година.  Неразкривеното на действителните собственици на задължените по ЗМИП лица води до имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., като за банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв.

Законът предвижда, че след като даден субект веднъж е „глобен“ за това, че не е заявил действителните си собственици и продължава да не изпълнява задължението си, то следва да бъде санкциониран всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4 ЗМИП).

Напият екип препоръчва на всеки търговец да прецени дали за него е налице задължение за обявяване на действителния собственик в Търговския регистър. Ако имате колебания, дали сте спазили това изискване на закона, може да се свържете с нас за правна консултация.

Посочване на лице за контакт на територията на страната

Компаниите, чиито представляващ е лице, което не е постоянно пребиваващо в Република България са длъжни да посочат лице за контакт – български гражданин или постоянно пребиваващ на територията на Република България, който да се впише в Търговския регистър и да отговаря на всички въпроси относно действителния собственик при проверка от страна на ДАНС, запитвания от банки или лица, които имат такива права по смисъла на ЗМИП.

Прилагане на комплексна проверка

Задължение за прилагане на комплексна проверка по смисъла на ЗМИП имат лицата по чл. 4 от закона, сред които попадат например търговците на едро, лизинговите предприятия, регистрираните одитори, лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, юридическите лица с нестопанска цел и т.н.

Извършването на комплексна проверка и прилагането на мерките за превенция е свързано с въвеждането на редица процедури в компанията и извършването на точно определени действия, които се контролират от страна на ДАНС и са свързани с финансови санкции при неизпълнение.

Препоръчваме всеки търговец да прецени дали попада в хипотезата на чл. 94 от ЗМИП и в случай, че това е така, да предприеме съответните действия за прилагане на комплексна проверка. Може да се свържете с нашия екип, за експертна консултация как  да вашата компания прецизно да спази изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, за да избегне наказателни санкции.

Ето и още няколко полезни теми…

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *