Какви документи могат да заверяват българите в чужбина в българските консултсва и посолства?

Какви документи могат да заверяват българите в чужбина в българските консултсва и посолства?

Всички имаме роднини, които живеят извън България. Понякога се налага присъствието им, във връзка с уреждане на отношения, свързани с учредяване, прехвърляне и прекратяване на вещни права, сключване на различни по своя характер и предмет договори, осъществяване на...
Необходими декларации при продажба на имот

Необходими декларации при продажба на имот

Когато вземете решение да упълномощите друго лице да Ви представлява при продажбата на недвижим имот, трябва да знаете че освен изричното пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание, е необходимо да разполагате и с няколко различни вида декларации. Макар и...
Какво трябва да знам при продажба на наследствен имот?

Какво трябва да знам при продажба на наследствен имот?

Понякога наследственият имот може да бъде актив, който не носи реална полза на нито един от собствениците. Всички знаем за онези изоставени семейни имоти, които се рушат, заради неразбирателство относно ползването им или нежелание някой да живее в тях и да влага...