Представителство

Процесуално представителство по граждански, административни и наказателни дела.

 

На всеки може да се случи да има някакъв проблем със закона. От хората, които те представляват в такива ситуации, зависи дали той ще продължи дълго или не. Ние предпочитаме проблемите да се разрешават бързо.

Екипът ни извършва процесуално представителство по спорове от различно естество пред съдебни и арбитражни органи в цялата страна:

 • Представителство по граждански, търговски и административни дела – в това число в производства по несъстоятелност, съдебна делба, искове за оспорване на завещания, искове за определяне на по–голям дял и т.н;
 • Търговски арбитраж;
 • Представителство по изпълнителни дела;
 • Обжалване на административни актове и наказателни постановления;
 • Производства по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);
 • Предоставяме правни консултации и при вече заведени дела – устни и писмени правни консултации и становища по въпроси на правото, в това число и даване на мнение и правна помощ при необходими последващи действия;

Ние извършваме процесуално представителство и защита както на заподозрени, обвиняеми и подсъдими по наказателни дела, така и на пострадали от престъпления пред всички надлежни органи и инстанции в досъдебната и съдебната фаза на процеса.

 

Предлагаме правни консултации и осигуряваме наказателно правна защита при:

 • задържане във фазата на досъдебното производство;
 • привличане на обвиняеми предявяване на обвинението;
 • предявяване на разследването във фазата на досъдебното производство;
 • дела от частен характер – престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия– например клевета, обида, лека телесна повреда и др.
 • споразумения с прокуратурата в досъдебната и съдебната фаза на процеса;
 • искове за парично обезщетение за претърпени вреди при престъпление;
 • процесуално представителство и защита при различни видове престъпления – в това число телесни повреди вследствие на пътнотранспортни произшествия, шофиране в нетрезво състояние или под влияние на упойващи вещества, държане и/или разпространение на наркотични вещества.

свържи се с нас

Винаги сме готови да помогнем!