Лични дела

Осигурително право

Осигурителното право обхваща казусите, свързани с осигурителната система и възможността за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и т.н.

Предоставяме правна консултация и процесуално представителство при:

 • незаконно уволнение;
 • ползване на обезщетение за времето, през което сте останали без работа поради уволнение;
 • ползване на обезщетение при настъпил социален риск – трудова злополука, професионална болест и т.н.

Услугите, които предлагаме, могат да бъдат полезни и за двете страни от подобен правен казус – тази на работодателя и тази на служителя.

Можем да Ви помогнем и при въпроси, свързани със здравното осигуряване и социалното подпомагане.

Трудово право

Трудовото право урежда трудовите отношения между служител и работодател.  

Ето как можем да Ви съдействаме при този тип правни казуси:

 • изготвяне на трудови договори и всякакви документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
 • изготвяне на договори за управление на ЕООД/ООД;
 • консултации на работници/служители във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори, въпроси относно трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, съкращения, при трудова злополука, трудовоправни консултации във връзка с корпоративни сделки;
 • пълно правно съдействие на работодатели, касаещи трудовото законодателство;
 • правни становища относно налагане на дисциплинарни наказания;
 • процесуално представителство в искови производства пред съответния компетентен съд;
 • съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове.

  Семейно и наследствено право

  Сферите на семейното и наследственото право са две от най-деликатните в нашето общество. В тях често възникват проблеми, които никога не сте си представяли, че могат да съществуват. При неправилен подход подобни казуси могат да костват много повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

  Именно заради този специфичен и деликатен характер на отношенията, основани на брак, родство, осиновяване, настойничество, попечителство и наследяване Ви съветваме при възникнали въпроси, да се обръщате към адвокат.

  Ето ги и най-популярните услуги, с които можем да Ви помогнем ние:

  • Избор на режим на имуществените отношения между съпрузите – правната консултация е поверителна и цели вземането на информиран избор относно имуществените отношения между съпрузите;
  • Изготвяне на брачен договор – включва правна консултация, изготвяне на текста на брачния договор и съдействие при вписването му в Агенция по вписванията, Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

  В случай че сте взели решение за прекратяване на брака, нашите адвокати осъществяват процесуално представителство при:

  • Развод по взаимно съгласие;
  • Развод по общия исков ред;
  • Исковете за определяне на по-голям дял поради значителен принос;
  • Искове за установяване на липсата на съвместен принос при придобиване на имуществото.

  Можем да Ви консултираме и при следните въпроси, свързани с прекратяването на брака:

  • Първоначално определяне на издръжка и нейното събиране по принудителен ред;
  • Увеличаване/намаляване  на първоначално присъдена издръжка;

   свържи се с нас

   Винаги сме готови да помогнем!