Корпоративно правно обслужване

Всяка фирма има нужда от юрист. За съжаление, не всяка може да си позволи да има такъв на щат. Затова ние предлагаме абонаментно правно обслужване на компании с различни сфери на дейност.

Предлагаме консултиране при започване на нов бизнес. Също така можем да Ви помогнем и при усъвършенстване и развитие на търговската дейност на вече съществуващ такъв. Ще предложим най-правилната форма за управление на дружеството Ви.

Ето какви услуги предлага екипът ни:

 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества – стандартно включва 5 астрономически часа;
 • Подготовка на учредителни документи (устави, учредителни договори, договори за управление и др.), свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите, както и вписването на търговските дружества в съответните публични регистри;
 • Изготвяне на необходимата документация и вписване на промени в Търговския регистър по партидата на дружествата;
 • Правни консултации във връзка с учредяването и развитието дейността на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза;
 • Изготвяне на политика за защита на личните данни и всички приложими процедури към нея, както и изискуеми документи, съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679);
 • Консултация, изготвяне, корекции на всички видове договори;
 • Консултация при възникнали търговски спорове и изготвяне на споразумения;
 • Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма);
 • Процесуална защита срещу неправомерни актове на органите на дружеството;
 • Съдействие при получаване на разрешения и лицензи, необходими за извършването на дадени дейности;
 • Прекратяване на дружества и производства по несъстоятелност;
 • Процесуална защита в производство по несъстоятелност;

Предоставяме правна помощ и изготвяне на необходимите документи при осъществяването на всички видове търговски сделки:

 • Ценни книги;
 • Договори за превоз;
 • Продажби;
 • Комисионни и дистрибуторски договори;
 • Договор за наем;
 • Договор за заем;

И това са само част от примерите…

Екипът ни извършва данъчно консултиране и счетоводно обслужване:

 • Правни консултации във връзка с данъчно облагане;
 • Процесуално представителство при обжалване на ревизионни актове;
 • Регистрация по ЗДДС (доброволна или задължителна);
 • Дерегистрация по ЗДДС;
 • Публикуване на годишни финансови отчети;
 • Текущо счетоводно отчитане;
 • Годишно счетоводно приключване;

Ние можем да направим бизнеса Ви по-лесен.

свържи се с нас

Винаги сме готови да помогнем!